SP Cuối Khóa Dài Hạn – Học viên: Huỳnh Thanh Ái Vy