Thông báo về việc xử lý phòng chống/dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Ban GĐốc Điều hành Trung tâm Tập Thể Học viên/Giảng viên Trung tâm Căn cứ Theo: – Chỉ thị của Thủ Tướng Chính … Đọc tiếp Thông báo về việc xử lý phòng chống/dịch bệnh Covid-19