Khóa học làm phim Kiến trúc, Nội thất chỉ trong 15 giờ